Aylık arşivler: Aralık 2016

ÇEDDEPAY PROJESİ

WWF-Türkiye, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile beş farklı ülkede yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED) isimli proje kapsamında Türkiye’den hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşlarını açıkladı. Aralarında Çevre Mühendisleri Odası, DOÇEV, Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve TEMA Vakfı’nın bulunduğu beş sivil toplum kuruluşunun hibe almasına karar verildi.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş ülkede yürütülen proje kapsamında yapılan hibe başvuruları, bağımsız kurullar tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda beşi Türkiye’den, 23 sivil toplum kuruluşu programdan yararlanmaya hak kazandı. Kuruluşlara toplam 252 bin Euro aktarılacak.

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı çerçevesinde, finansal destek alacak kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif şekilde savunuculuk yapmaları için bilgi birikimlerini ve kapasitelerini artırmaları hedefleniyor. Böylelikle sivil toplum kuruluşlarının, halkın katılımı toplantılarında ve paydaşlarla yapılan görüşmelerde ikna kabiliyetlerini artırması ve katılımcı bir rol üstlenerek ÇED süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.
Hibe başvuruları kabul edilen kuruluşlar ile birlikte beş ülkede bölgesel bir ağ oluşturulacak ve uluslararası düzeyde eğitim ve toplantılar gerçekleştirilecek. Ayrıca, kuruluşların ÇED ve SÇD süreçlerindeki halkın katılımı toplantılarını takip edip katılmaları desteklenecek.

Çevre Mühendisleri Odası : “ÇED ve Katılımcılık”
Proje kapsamında halkın katılımı toplantılarını daha verimli ve etkin hale getirmek için her yıl en az iki tane ve farklı sektörlerden ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na katılım sağlanması; yeni bir ÇED Mevzuat Taslağı’nın oluşturulması için geniş katılımlı en az bir ÇED çalıştayı düzenlenmesi ve taslak mevzuatın kabulü için savunuculuk faaliyeti yürütülmesi; halkın katılımı konusunda bir rehber dokümanın hazırlanması ve basılması; AB üyesi bir ülkede iyi uygulanan bir halkın katılımı sürecine saha ziyareti gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DOÇEV- Doğa ve Çevre Vakfı: “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum”
DOÇEV’in, Çevre Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği ve Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün işbirliği ile yürüteceği proje çerçevesinde en az iki adet ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na iştirak ederek; yüz yüze görüşme, anket çalışması, literatür taraması ve saha araştırmasından elde edilen verilerin yer aldığı üç ayrı rapor hazırlamayı hedefliyor. Ayrıca Üniversite’de 50 öğrenci ve öğretim üyesine yönelik bir konferans düzenlenmesi ve Denizli’de bir çalıştay düzenlenerek Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Muğla’daki en az beş STK’den 10 kişiye tecrübelerin aktarılması planlanıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: “Kazdağı ve Çevresi Çevre Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi”
Proje, bölgedeki STK’lerin ÇED ve SÇD odağındaki faaliyet alanlarında ihtiyaç duyduğu bilgiyi tespit etmeyi ve eksiklerini gidermeyi; erişebilecekleri ulusal ve uluslararası hak arama yol ve yöntemleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca, hukuki mücadelenin temelini oluşturan ÇED ve SÇD’lerde paydaşların işbirliğini, iletişimini ve koordinasyonunu kolaylaştıracak platformlar oluşturmayı ve politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda savunuculuk konusunda durum raporu hazırlanması; atölye düzenlenmesi; bir ağ girişimi başlatılması ve el rehberi hazırlanması gibi faaliyetler öngörülüyor.

Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği (KARBİLDER): “ÇED Deneyim Paylaşım (ÇEDDEPAY) Projesi”
Proje, Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nde başta STK’ler olmak üzere halkın ÇED/SÇD süreçleri konusunda bilgisinin artırılmasını amaçlıyor. Projede, halkın katılımı toplantılarına katılımın cesaretlendirilmesi; mevcut yönetmelikte ve uygulamalardaki sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi; Aliağa başta olmak üzere tehdit altındaki bölgelerde SÇD mekanizmalarının uygulamaya geçirilmesi için lobi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yuvarlak masa toplantıları, halkın katılımı toplantılarındaki sivil toplum katılımını ve gücünü arttırmak için başka STK’ler ile ağ oluşturulması ve medya bilgilendirme çalışmaları yürütülmesi planlanıyor.

TEMA Vakfı: “ÇED Süreçlerinin İyileştirilmesine Bütüncül Bakış”
Proje ile yerel STK’lerin ÇED ve SÇD süreçleri ile ilgili kapasitesinin artırılması ve çevre ve halk sağlığı konusunda karar alıcıların etkilenmesi hedefleniyor. Yerelde kampanya, örgütleme ve vaka incelemesi konularında bir seminer düzenlenmesi; ÇED/SÇD süreçlerinin takibi ile ilgili bir yol haritası hazırlanması; seçilecek üç projeye karşı savunuculuk kampanyası yürütülmesi; üç yerel kampanya için atölye yapılması; iki yerde ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararının iptali için açılan dava sürecinin takibi; halk sağlığı konuları başta olmak üzere mevzuat ve süreçler ile ilgili önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması öngörülüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ LİSESİ KURULUMUNA DESTEK ARAYIŞLARI

Sayın  İlgili,                                                                                                                     30.11.2016  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında “Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği’’ başlıklı bir proje yürütmekteyiz. Proje faaliyetlerinden biri olan lobicilik çalışmaları çerçevesinde FOÇA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ziyaretimizde Müdürümüz Sayın YÜKSEL AKAR, Foça ilçesinde kapasitesine erişememiş Recep Kerman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasını ve Cemil Midilli Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynakları – rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi tematik lisesine dönüştürmek için bir çalışma içerisinde olduğundan bahsetti. Bu projenin kapasitesinin; her yıl 136 öğrenci almak kaydıyla toplam 544 olduğu bildirilmiştir. Bizim için son derece heyecan verici bir olguyu nasıl destekleyebileceğimizi sorguladık. Sayın Müdürümüz sanayicilerimizle diyaloğa girerek önümüzdeki dönemde istihdam yaratma taahhütleri hakkında bilgi toplama konusunda yardım rica ettiler. Aynı lise için tahsis edilebilecek 50 kız ve 50 erkek öğrenci kapasiteli bir yurt binasının da olması ayrıca bu projeyi daha değerli kılmaktadır. Çevreci Enerji Derneği Başkanı Sayın Tolga Şallı ile birlikte bu konu hakkında çeşitli STKlar ve sanayicilerimiz ile görüşmelerimiz sürmektedir. Sizden, ekte sunduğumuz ön-taahhüt ya da niyet mektubunu doldurmanızı istirham ediyoruz.

Sayın Yüksel AKAR bu talepleri de dosyasına ekleyerek yıl sonundan önce Sayın Valiliğimize brifing verecek ve alınacak OLUR ile lisemiz en kısa zamanda eğitim/öğretim hayatına başlamış olacaktır. Gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KARŞIYAKA

SOSYAL SORUMLULUK VE BİLİM DERNEĞİ

Hüsnü YARDIMCI

Kurucu Başkan

 

TAAHHÜTNAME

1)Biz firma olarak Yeni Foça Recep Kerman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile  Cemil Midilli Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde  Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı, Rüzgar Enerjisi ve  Güneş Enerjisi bölümlerinden  mezun olacak teknik personelden her yıl………………… kişi istihdam etmeyi (beklenmedik durumlar hariç ) taahhüt ederiz.

2) Biz firma olarak açılacak olan yenilenebilir enerji kaynakları bölümünde  okuyan öğrencilerden   stajyer öğrenci olarak çalıştırmayı taahhüt ederiz.

3-Biz firma olarak açılacak olan yenilenebilir enerji kaynakları bölümünün atölyelerinde  örgün öğretimin dışındaki bireylere de yaygın eğitim  merkezlerinde kurslar açarak eğitimi geçen bireyleri ihtiyacımız oranında istihdam edeceğimizi  taahhüt ederiz.

DİĞER GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FİRMA ADI :

YETKİLİ KİŞİ

(İRTİBAT KİŞİSİ TEL):toplu-foto

İMZA VE KAŞE