Aylık arşivler: Nisan 2017

SÇD YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

karbilder afiş 28 Nisan 2017 CUMARTESİ  Resmî Gazete Sayı : 30032  YÖNETMELİK     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, tarım, telekomünikasyon, turizm ve ulaştırma sektörlerine ilişkin hazırlanan ve 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan projeler için çerçeve oluşturan plan/programlara Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılması, yaptırılması, izlenmesi ve eğitim verilmesine ilişkin idari ve teknik usul ve esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; milli savunma ve sivil savunma kapsamında yer alan plan/programlara, mali plan/programlar ile bütçe plan/programlarına, imar planlarına ve sınıraşan plan/programlara uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/2001 tarihli ve 2001/42/AT sayılı Belirli Plan ve Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

CEDDEPAY PROJESİ

Çevresel değerlendirme, aslında gerçekleşmesi planlanan projelerin çevreye ve sonuç olarak toplumun toplam refahına nasıl etki edeceğini görmemizi sağlar ve değişik yöntemler kullanılarak yapılır. Bu yöntemlerin en bilinenleri (ülkemizde de kullanılan) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Fayda Maliyet Analizidir (FMA). Çevresel değerlendirme belirli bir projenin hayata geçirilip geçirilmemesi kararını verebilmek için, projenin çevreye olan etkilerini anlamamızı sağlayan süreç olarak tanımlanır. Doğal varlıkların parasal değerlerinin hesaplanması anlamına gelen “çevresel değerleme” (environmental valuation) ile yakın olarak ilişkili olmasına rağmen, bu iki kavram farklı anlamlar ifade eder. Çevresel değerlendirme, gerçekleşmesi planlanan projelerin çevreye ve sonuç olarak toplumun toplam refahına nasıl etki edeceğini görmemizi sağlar ve değişik yöntemler kullanılarak yapılır. Bu yöntemlerin en bilinenleri (ülkemizde de kullanılan) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Fayda Maliyet Analizidir (FMA). Bunun yanında daha az bilinen, ama etki değerlendirme konusunda daha geniş bir çerçeve sunan Sosyal Çok Kriterli Değerlendirme (Social Multi-Criteria Assessment- SMCE) gibi yöntemler de mevcuttur.