Aylık arşivler: Ocak 2020

Ortak kültür mirası Mübadele

Tarihin en büyük zorunlu göçü olan 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesine konu olan somut ve somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere sorunsuz ve kayıpsız bir biçimde aktarılabilmesi için Türkiye ve AB özellikle de Yunanistan arasında kültürel mirasa ilişkin işbirliği geliştirmek ve Türkiye’deki mirasın tanıtımı aracılığıyla sivil toplum diyalogunu teşvik etmektir.

  • Mübadeleye konu olan sosyal varlıklara (insan toplulukları) yaşam merkezlerine ait; sanat eserlerinin, arşivlerin, fotoğrafların, dökümanların, efemeraların, koleksiyonların, tarihi edebiyat eserlerinin ve diğer kitapların, giysilerin, mübadelenin birincil ve ikincil tanıklarının anlattıkları hikayelerin, öykülerin toplanarak arşivlenmesi, sayısallaştırılması (dijitalize edilmesi), video arşiv haline getirilmesi, yayınlanması, dökümante edilmesi, daha önce kayıt altına alınmamış hikayelerini/öykülerini anlatabilmelerini ve kayıt altına sağlanmasını amaçlayan bir altyapı oluşturulması.

#mothertongueTurkish activities

German Turks or Turkish Germans, refers to ethnic Turkish people living in Germany. These terms are also used to refer to German-born individuals who are of full or partial Turkish ancestry. Whilst the majority of Turks arrived or originate from Turkey, there are also significant ethnic Turkish communities living in Germany. They form the second largest Turkish population in the world, after Turkey. Turks who immigrated to Germany brought cultural elements with them, including the Turkish language. The roughly 3 million Turkish immigrants living in Germany who, according to studies by the Berlin Institute for Population and Develop-ment, are less effectively integrated on average than other immigrant groups.

The idea of this project is based on the conversations with the representatives of Turkish hometown associations from Germany. They have underlined the fact that the majority of young generation of Turkish immigrants are losing their touch with Turkish culture. They express their worries regarding the issue. Particularly, they worry about their children’s lack of Turkish skills, which have also negatively affected their German language skills. The influence of mother tongue is proved both positive in teaching and learning of the second language.

The Small House, Great Heritage

Overall objective (i.e. impacts): It aims to guarantee a smart, inclusive and sustainable growth of urban communities in the target regions by developing a cross-border cooperation model based on heritage enhancer and tourism innovations.

We aim to increase the number of tourists coming to İzmir by 200% within 3 years.

elderly care staff

The overall objective is to overcome the challenges of demographic transformation for a more equitable and inclusive global society by increasing employment opportunities compatible with new technologies and improving employability of disadvantaged groups.

science in society,

Overall objective(s): Following the EU’s vision of future of work and science in society, to increase the level of engagement with science among Turkish society and thus to improve employment and employability of Turkish people for the advancement of bilateral exchanges between the EU and Turkey regarding mutual understanding of cultures, political and economic systems.

Türkiye 83,2 milyonluk nüfusu ve 9.693 ABD dolarlık kişi başına düşen geliri ile satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisidir. Bununla birlikte nüfusun % 15,6’sını oluşturan 15-24 yaş grubundaki gençler arasındaki işsizlik oranı % 25,2; ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı da % 26’dır. Böyle bir sonucun oluşmasında, alınan eğitimin çalışma yaşamında bir karşılığının bulunamaması etkilidir. Piyasa beklentilerini karşılayamayan genel ve mesleki eğitim sistemi, eğitim-istihdam dengesinin sağlanmasına da olanak tanımamaktadır. Tüm bunlardan hareketle, 10. ve 11. Kalkınma Planları’nda mesleki eğitimde yapısal dönüşüm gerekliliği vurgulanmıştır. Bu anlamda, Kalkınma Planı’nda mesleki eğitimin işgücü piyasasının taleplerine uyumunun sağlanması ve buna bağlı olarak işgücünün vasıf düzeyinin yükselmesinin, Türkiye’nin küresel ekonomide güçlü bir aktör olarak yer alabilmesinin koşulları olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda, eğitimin işgücü talebine duyarlılığının arttırılması kapsamında, ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiştirilmesi; mesleki eğitim sistemi içinde işgücü piyasasının gerektirdiği temel becerilere sahip öğrenci yetiştirilmesi; mesleki eğitim faaliyetlerinin özel sektörle işbirliği içinde yaygınlaşmasını sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesi ve işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi hedef olarak belirlenmiştir.