Günlük arşivler: 22 Ocak 2020

The Small House, Great Heritage

Overall objective (i.e. impacts): It aims to guarantee a smart, inclusive and sustainable growth of urban communities in the target regions by developing a cross-border cooperation model based on heritage enhancer and tourism innovations.

We aim to increase the number of tourists coming to İzmir by 200% within 3 years.

elderly care staff

The overall objective is to overcome the challenges of demographic transformation for a more equitable and inclusive global society by increasing employment opportunities compatible with new technologies and improving employability of disadvantaged groups.

science in society,

Overall objective(s): Following the EU’s vision of future of work and science in society, to increase the level of engagement with science among Turkish society and thus to improve employment and employability of Turkish people for the advancement of bilateral exchanges between the EU and Turkey regarding mutual understanding of cultures, political and economic systems.

Türkiye 83,2 milyonluk nüfusu ve 9.693 ABD dolarlık kişi başına düşen geliri ile satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisidir. Bununla birlikte nüfusun % 15,6’sını oluşturan 15-24 yaş grubundaki gençler arasındaki işsizlik oranı % 25,2; ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı da % 26’dır. Böyle bir sonucun oluşmasında, alınan eğitimin çalışma yaşamında bir karşılığının bulunamaması etkilidir. Piyasa beklentilerini karşılayamayan genel ve mesleki eğitim sistemi, eğitim-istihdam dengesinin sağlanmasına da olanak tanımamaktadır. Tüm bunlardan hareketle, 10. ve 11. Kalkınma Planları’nda mesleki eğitimde yapısal dönüşüm gerekliliği vurgulanmıştır. Bu anlamda, Kalkınma Planı’nda mesleki eğitimin işgücü piyasasının taleplerine uyumunun sağlanması ve buna bağlı olarak işgücünün vasıf düzeyinin yükselmesinin, Türkiye’nin küresel ekonomide güçlü bir aktör olarak yer alabilmesinin koşulları olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda, eğitimin işgücü talebine duyarlılığının arttırılması kapsamında, ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiştirilmesi; mesleki eğitim sistemi içinde işgücü piyasasının gerektirdiği temel becerilere sahip öğrenci yetiştirilmesi; mesleki eğitim faaliyetlerinin özel sektörle işbirliği içinde yaygınlaşmasını sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesi ve işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi hedef olarak belirlenmiştir.

Tourism innovations

It aims to guarantee a smart, inclusive and sustainable growth of urban communities in the target regions by developing a cross-border cooperation model based on heritage enhancer and tourism innovations.