Bergama Kermes

Cumhuriyetin İlk Yıllarında
Taşra’da Turizm Politikaları Arayışı:
Bergama Kermesi
In the First Years of the Republic Bergama Kermes as an
Example of Tourism Policies in Rural
Günver GÜNEŞ*
– Mine KOCAMAZ**

ABSTRACT
Bergama Kermes is one the first attempts to advertise different places in Turkey in the first years
of the Republic. Bergama, whose historical features and natural beauties were not kept aware for
many years, became a place where domestic and foreign guests met thanks to the Kermes organized
in the last weeks of 1937. It played an important role in many changes in Bergama. Kermes has
become a center of culture, folklore, tourism and folk dances in Bergama. Despite all the negative
conditions of the Second World War, Kermes could be organized; it represents how popular it is in
society as well. The Kermes provided Bergama whose economy used to be based on agriculture with
not only alternative incomes, but also a good opportunity to advertise the town all over the country.
What’s more, helping people and countries to get in touch with each other better, the Kermes also
has raised the socio-economic level of Bergama.
Bergama Kermes initiated by Fazlı Güleç, the Governor of Izmir and not to be organized due to
various reasons, is the only tourism activity to survive to the present day. Kuşadası Kermes starting
with Bergama’s almost at the same time is now forgotten. In the first years of the Republic the
Kermes launched only in a few towns in Western Anatolia survived only in Bergama in which is the
first local festival in Turkey.
Key Words: Bergama, Bergama Kermesi, İzmir, Fazlı Güleç, Kozak Plateau
*
Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Aydın
e-posta: ggunes65@gmail.com
** Öğretmen, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi-Aydın

ÖZET
Bergama kermesi Cumhuriyetin ilk yılarında başlatılan yurt köşelerinin tanıtılmasındaki ilk faaliyetler
arasında yer almaktadır. Uzun yıllar tarihî özelliklerinin ve doğal güzelliklerinin farkına varılamayan
Bergama birçok güzelliği ile sessizliğini korumuş, 1937 yılında Mayısın son haftası ilk kermesin
gerçekleştirilmesiyle, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerini kermes vasıtasıyla Bergama’da
buluşturmuştur. 1937 yılı itibarıyla Bergama’nın tüm çehresi değişmiştir. Kermes Bergama’nın
kültür, folklor, turizm hareketi ve millî oyunların mektebi olmuştur. Kermesin II. Dünya Savaşı’nın
tüm olumsuz koşularına rağmen devam etmesi, etkinliğin halk tarafından ne kadar benimsenmiş
olduğunu da göstermektedir. Ekonomisi tarıma dayalı olan Bergama’nın kermes ile alternatif gelirler
oluşturmuş, yurt genelinde tanıtımı için iyi bir fırsat da yaratılmıştır. Kermes insanları ve ülkeleri
birbirine yaklaştırırken, Bergama’nın sosyo-ekonomik düzeyinin de yükselmesini sağlamıştır.
İzmir Valisi Fazlı Güleç’in önayak olarak başlattığı Bergama Kermesi çeşitli nedenlerle zaman
zaman verilen aralara karşın, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren günümüze kadar gelebilen tek
turizm faaliyetidir. Hemen hemen Bergama ile aynı tarihlerde başlamış olan Kuşadası Kermesi
artık unutulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Batı Anadolu’da birkaç kasabada başlatılan ve
bugün yalnızca Bergama’da devam ettirilebilen Kermes, Türkiye’nin ilk yerel festivali olma özelliğini
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bergama, Bergama Kermesi, İzmir, Fazlı Güleç, Kozak Yaylası

https://core.ac.uk/download/pdf/53026321.pdf