ÇEDDEPAY PROJESİ

WWF-Türkiye, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile beş farklı ülkede yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED) isimli proje kapsamında Türkiye’den hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşlarını açıkladı. Aralarında Çevre Mühendisleri Odası, DOÇEV, Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve TEMA Vakfı’nın bulunduğu beş sivil toplum kuruluşunun hibe almasına karar verildi.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş ülkede yürütülen proje kapsamında yapılan hibe başvuruları, bağımsız kurullar tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda beşi Türkiye’den, 23 sivil toplum kuruluşu programdan yararlanmaya hak kazandı. Kuruluşlara toplam 252 bin Euro aktarılacak.

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı çerçevesinde, finansal destek alacak kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif şekilde savunuculuk yapmaları için bilgi birikimlerini ve kapasitelerini artırmaları hedefleniyor. Böylelikle sivil toplum kuruluşlarının, halkın katılımı toplantılarında ve paydaşlarla yapılan görüşmelerde ikna kabiliyetlerini artırması ve katılımcı bir rol üstlenerek ÇED süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.
Hibe başvuruları kabul edilen kuruluşlar ile birlikte beş ülkede bölgesel bir ağ oluşturulacak ve uluslararası düzeyde eğitim ve toplantılar gerçekleştirilecek. Ayrıca, kuruluşların ÇED ve SÇD süreçlerindeki halkın katılımı toplantılarını takip edip katılmaları desteklenecek.

Çevre Mühendisleri Odası : “ÇED ve Katılımcılık”
Proje kapsamında halkın katılımı toplantılarını daha verimli ve etkin hale getirmek için her yıl en az iki tane ve farklı sektörlerden ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na katılım sağlanması; yeni bir ÇED Mevzuat Taslağı’nın oluşturulması için geniş katılımlı en az bir ÇED çalıştayı düzenlenmesi ve taslak mevzuatın kabulü için savunuculuk faaliyeti yürütülmesi; halkın katılımı konusunda bir rehber dokümanın hazırlanması ve basılması; AB üyesi bir ülkede iyi uygulanan bir halkın katılımı sürecine saha ziyareti gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DOÇEV- Doğa ve Çevre Vakfı: “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum”
DOÇEV’in, Çevre Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği ve Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün işbirliği ile yürüteceği proje çerçevesinde en az iki adet ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na iştirak ederek; yüz yüze görüşme, anket çalışması, literatür taraması ve saha araştırmasından elde edilen verilerin yer aldığı üç ayrı rapor hazırlamayı hedefliyor. Ayrıca Üniversite’de 50 öğrenci ve öğretim üyesine yönelik bir konferans düzenlenmesi ve Denizli’de bir çalıştay düzenlenerek Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Muğla’daki en az beş STK’den 10 kişiye tecrübelerin aktarılması planlanıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: “Kazdağı ve Çevresi Çevre Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi”
Proje, bölgedeki STK’lerin ÇED ve SÇD odağındaki faaliyet alanlarında ihtiyaç duyduğu bilgiyi tespit etmeyi ve eksiklerini gidermeyi; erişebilecekleri ulusal ve uluslararası hak arama yol ve yöntemleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca, hukuki mücadelenin temelini oluşturan ÇED ve SÇD’lerde paydaşların işbirliğini, iletişimini ve koordinasyonunu kolaylaştıracak platformlar oluşturmayı ve politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda savunuculuk konusunda durum raporu hazırlanması; atölye düzenlenmesi; bir ağ girişimi başlatılması ve el rehberi hazırlanması gibi faaliyetler öngörülüyor.

Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği (KARBİLDER): “ÇED Deneyim Paylaşım (ÇEDDEPAY) Projesi”
Proje, Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nde başta STK’ler olmak üzere halkın ÇED/SÇD süreçleri konusunda bilgisinin artırılmasını amaçlıyor. Projede, halkın katılımı toplantılarına katılımın cesaretlendirilmesi; mevcut yönetmelikte ve uygulamalardaki sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi; Aliağa başta olmak üzere tehdit altındaki bölgelerde SÇD mekanizmalarının uygulamaya geçirilmesi için lobi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yuvarlak masa toplantıları, halkın katılımı toplantılarındaki sivil toplum katılımını ve gücünü arttırmak için başka STK’ler ile ağ oluşturulması ve medya bilgilendirme çalışmaları yürütülmesi planlanıyor.

TEMA Vakfı: “ÇED Süreçlerinin İyileştirilmesine Bütüncül Bakış”
Proje ile yerel STK’lerin ÇED ve SÇD süreçleri ile ilgili kapasitesinin artırılması ve çevre ve halk sağlığı konusunda karar alıcıların etkilenmesi hedefleniyor. Yerelde kampanya, örgütleme ve vaka incelemesi konularında bir seminer düzenlenmesi; ÇED/SÇD süreçlerinin takibi ile ilgili bir yol haritası hazırlanması; seçilecek üç projeye karşı savunuculuk kampanyası yürütülmesi; üç yerel kampanya için atölye yapılması; iki yerde ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararının iptali için açılan dava sürecinin takibi; halk sağlığı konuları başta olmak üzere mevzuat ve süreçler ile ilgili önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması öngörülüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJEMİZİ NİÇİN HAZIRLADIK ?

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.
Bu projeyi hazırlarken önem verdiğimiz durum yukarıda görünen rakamlardı. Fakat bu arada 31.Mart.2015 Günü tüm Türkiye’yi karanlığa boğan bir süreç yaşandı yaklaşık 10 saat enerjisiz kaldık. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız ve diger bazı hayati araçlarımız enerjisiz kaldı. İşte bu yüzden biz güneş enerjisinden daha yaygın yararlanmanın yollarını aramamız, yeni teknolojileri öğrenmemiz ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmemiz gerekir diye projemizi hazırladık.
Genel Amaçlar Halkı, yenilenebilir enerji kültürüne katkıda bulunarak ve bir parçası olarak daha çevre ve doğa dostu enerji kaynakları kullanma konusunda teşvik etmek.

Özel Amaçlar 1.Genel olarak yenilenebilir özel olarak güneş enerjisi teknolojileri konusunda, ağırlıklı olarak AB ülkelerinde geliştirilen ve uygulanan yenilikleri araştırmak
2. Ülkemizde bu tarz teknolojilere daha kolay geçiş yapabilmek ve uyum sağlayabilmek amacıyla enerji verimliliği ve güneş enerjisi teknolojileri konularındaki farkındalığı yerel düzeyde arttırmak.
3 Lobi çalışmaları ile enerji verimliliği metodları ve güneş enerjisi teknolojilerinin hanehalkı seviyesinde yayılmasına katkıda bulunmak.

Overall objective(s): To encourage the public to consume more environment and nature friendly energy resources through contributing to and participating in a culture of renewable energy.
Specific objective(s): To research for the technological innovations in renewable energy, before all else solar energy, that which is more heavily applied in the EU countries, and to raise local awareness on renewable energy technologies and hence to make much easier the transferability and adaptability of such technologies in our country.
Çevreye ve doğaya duyarlı davranışların artırılması, enerji verimliliğin artırılması ve AB de uygulanan öncelikle/özellikle güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerindeki yeniliklerin araştırılması, transferi ve adapte edilmesini kolaylaştırarak, yeni enerji kültürü hakkında yerelde farkındalık yaratmak amacındayız.
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:
Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP): Güneş enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.
Güneş Hücreleri: Fotovoltaik güneş elektriği sistemleri de denilen yarıiletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.
Biz, güneşden elektrik elde etmenin konforunu hedef kitlemize farkındalık yaratmayı planlamaktayız.AVRUPA BİRLİĞİ İLE PROJE SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN KARŞIYAKA BİRLİĞİ  ÜYELERİ ZÜBEYDE ANNENİN MEZARINI ZİYARET ETTİLER

PROJE SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ ÖNCESİ- ANKARA

KARŞIYAKA İLK KEZ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ KAZANDI

BASIN BÜLTENİ: 1_________________________________________________________________
KARŞIYAKA BİRLİĞİ, KARŞIYAKA’NIN İLK AB PROJESİNİ KAZANDI
Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği Projesi
Projenin Genel Amaçları; Halkı, yenilenebilir enerji kültürüne katkıda bulunarak, daha çevre ve doğa dostu enerji kaynakları kullanma konusunda farkındalık yaratmaya teşvik etmek.
Özel Amaçlar ise; 1.Genel olarak yenilenebilir özel olarak güneş enerjisi teknolojileri konusunda, ağırlıklı olarak AB ülkelerinde geliştirilen ve uygulanan yenilikleri araştırmak
2. Ülkemizde bu tarz teknolojilere daha kolay geçiş yapabilmek ve uyum sağlayabilmek amacıyla enerji verimliliği ve güneş enerjisi teknolojileri konularındaki farkındalığı yerel düzeyde arttırmak.
3 Lobi çalışmaları ile enerji verimliliği metodları ve güneş enerjisi teknolojilerinin hane halkı seviyesinde yayılmasına katkıda bulunmak.
Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği Proje tasarımcıları, projenin gerekçesini şu şekilde açıkladılar. “31.Mart.2015 Günü tüm Türkiye’yi karanlığa boğan bir süreç yaşandı yaklaşık 10 saat enerjisiz kaldık. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız ve diğer bazı hayati araçlarımız enerjisiz kaldı. İşte bu yüzden biz güneş enerjisinden daha yaygın yararlanmanın yollarını aramamız, yeni teknolojileri öğrenmemiz ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmemiz gerekir diye projemizi hazırladık.”
AB Sivil Toplum Diyaloğuna çarpan etkisi yaratmak için; KARŞIYAKA YENİLENEBİLİR ENERJİ DERNEĞİ, KARŞIYAKA BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, KARŞIYAKA SOSYAL SORUMLULUK VE BİLİM DERNEĞİ ile İTALYAN KYOTO CLUP Partner oldular.
Bir yıl sürecek proje kapsamında, toplum liderleri Roma’da “Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi” konusunda eğitim de alacaklar.
% 90 Oranında AVRUPA BİRLİĞİ hibesi alan, 145.793,82 € Avro bütçeli Proje, 15 Şubat 2016 Tarihinde uygulanmaya başlanacak.

BİLGİ İÇİN :
MEHMET YILDIRIM w.yildirim@mynet.com 0532 4242214
HÜSNÜ YARDIMCI husnuyar@hotmail.com 0536 631 8413

https://www.facebook.com/Kar%C5%9F%C4%B1yaka-Birli%C4%9Fi-1631797030382454/
https://www.facebook.com/groups/1083159271728191/
https://www.facebook.com/groups/150747495111230/
https://www.facebook.com/groups/437017516467764/
https://www.facebook.com/kyotoclub.noprofit/?fref=ts