Derneğimizin Sosyal Politika Anlayışı

Tanım:Temel olarak toplumun ve bireyin hayat kalitesini yükseltmek ve genel bağlamda refah üretmek için geliştirilen sürdürülebilir araçlardır, sosyal politika. Sosyal politika en genel anlamıyla, kamu yararı gözetilerek devlet eliyle yürütülmesi gereken sağlık, eğitim, savunma, bayındırlık ve işgücü piyasası gibi politikaların tümünü ifade eder.

Sosyal politika, bu özelliği dolayısıyla kamuya ait politikalardır ve devlet eliyle yürütülür. Ancak sosyal politikaların oluşturulması sürecinde etkili olan tek unsur kamu değildir.

Demokratik siyasal rejimlerin benimsendiği ülkelerde meslek kuruluşları, sendikalar, üniversiteler, sosyal örgütlenmeler ve sivil toplum örgütleri, sosyal politikaların oluşturulma aşamasında önemli rol oynayan kurumlardır.

Zaten büyük beşli olarak nitelendirilen sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, konut ve kişisel sosyal hizmetler alanı oldukça geniştir; emeği ile gelir elde eden ve çalışma hayatına ilişkin konular sosyal politikanın ilgi alanın sadece bir kısmını oluşturmaktadır.

Üstelik, bu temel konulara ilaveten “cinsiyet ve cinsel tercih ayrımcılığı, çevre politikaları, madde bağımlılığı konularının da bu bilim sistematiği içinde ele alındığı görülmektedir. Sosyal politikanın hedef gruplarını ise toplumda bağımlı statüde çalışanlar, ekonomik bakımdan güçsüz olan yoksullar ve kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi özel politikalar gerektiren kesimleri tanımlamaktayız.