AKTİF VATANDAŞLIK EVRELER + Health tourism

Health tourism is a multifactorial package which is defined as cross-border health care by the European Union and includes the improvement of the state of health as well as a holiday. In this respect, it requires studies not only in medicine but also in many sectors such as elderly-disabled health care, thermal health care and medical tourism. In addition, accommodation, transportation, communication, brokerage houses, advertising and marketing are the areas where cooperation and integration are required. In this area, which has a size exceeding 100 billion dollars, every year millions of people prefer to receive treatment in appropriate conditions and to have a holiday in this process.

With its geographical location, historical and natural beauties, cultural heritage and important geothermal resources, it is an important tourism destination attracting approximately 40 million tourists annually. In addition, trained human resources and developing technical infrastructure in the health sector have the potential to generate high added value. Health tourism, which is the oldest type of tourism in the world, is one of the most important applications that increase the active citizenship characteristics of the disadvantaged groups especially with the elderly and disabled tourism type. In addition, employment in this area will contribute to the enhancement of social inclusion and active citizenship.

AKTİF VATANDAŞLIK

Başkalarına saygı gösteren, sorun çözmede girişimci ve yenilikçi olan, eyleme dönük araçlar yaratabilen ve kendi iç enerjisi ile harekete geçebilen ve toplumun daha az şanslı kesimleri için toplumsal destek sağlamak üzere kendilerini düzenleyebilen örgütlü insan.

Pasif vatandaşlık: Daha çok, vatandaşlık görevlerini yerine getiren fakat vatandaşlık haklarını elde etmek veya hak ihlallerine karşı çıkmak için eyleme geçmeyen grup,

Utangaç vatandaşlık: Eyleme geçmek isteyen ancak ne yapmaları gerektiğini bilmeyen, bunu araştırmaya yeltenmeyen grup,

Sorgulayan vatandaşlık: Her zaman eyleme geçmeyen ama karşılaştıkları hak ihlalleri ile ilgili ne yapmaları gerektiğini araştıran ve sorgulayan grup,

Eyleme geçen vatandaşlık: Karşılaştıkları haksızlıklar karşısında sorgulama, şikayet etme, protesto etme, imza kampanyasına katılma, hukuki süreçlere başvurma gibi eylemlerle kendilerinin veya başkalarının mağduriyetini azaltma çabasında olan grup.

 

Aktif vatandaşlığın genel bir tanımı, vatandaşların dahil oldukları toplumdaki problemleri tanımlamada ve bunlarla baş etmede ve aynı zamanda yaşam kalitelerini yükseltmede aktif biçimde yer almalarını sağlayan imkanlara sahip olmaları şeklinde yapılabilir.

 

Avrupa Birliği, yurttaşlık niteliklerini ve katılımcılığını geliştirmek için uzun süredir özel çaba sarf etmekte ve her yıl milyarlarca Euro harcamaktadır. 2013 AB Yurttaşlık Raporu’nun girişinde yer alan “Avrupa entegrasyonunun kalbinde yurttaşlar vardır ve hep öyle olmalıdır” ifadesi bu yaklaşımı açıkça yansıtmaktadır. Ne var ki, kimi eleştirmenlere göre, AB içindeki dilsel, kültürel ve coğrafi farklılıklar AB yurttaşlarının ortak kamusal söyleme ve karar verme süreçlerine katılımını engelleyen önemli bir unsurdur (Kymlicka, 2004). Aktif ve katılımcı bir yurttaşlık olmaksızın demokratik karar verme süreç ve mekanizmaların yerini teknokratik yönetimlere bırakması kaçınılmaz görünmektedir.

Günümüzde hemen hemen her demokratik kesimden aktif ve katılımcı yurttaşlığın önemi konusunda çağrıları sıklıkla duymaktayız. Demokratik karar verme mekanizmalarının çeşitlenmesi, farklılaşması ve karmaşıklaşması yurttaşlık katılımını her zamankinden daha fazla önemli kılmaktadır. Bu nedenle, yurttaşlık eğitimi, AB süreci içerisinde demokratik, aktif ve katılımcı yurttaş yetiştirme amacı doğrultusunda farklı boyutlar kazanmıştır.

Eleştirel model, mevcut duruma eleştirel olarak bakarak toplumsal adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ve siyasi güç dengesizlikleri üzerine dikkat çeker ve yurttaşlık girişimlerinde bulunur.

AKTİF YURTTAŞLIK ÖLÇME ARACI {AYÖA’nın geliştirilmesinde ağırlıklı olarak the European Social Survey’in sorularından ve ACCI’nin kuramsal çerçevesinden yararlandık.}

BİLGİ: Medya takibi, Bilgi ve farkındalık

BECERİ: Yurttaşlık öz-yeterliliği

DEĞER: Eşitlik ve dayanışma, Demokratik değerler

KATILIM: Örgütsel üyelik, Örgütsel katılım, Gösteri ve protesto