YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN, DEVLETİMİZE ÖNERİLERİMİZ:

Yeni Microsoft PowerPoint SunusuSlayt11
• Türkiye, enerji arzı güvenliğini sağlamak adına yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yatırımlarını arttırmalıdır.
• Yenilenebilir kaynaklar içinde güneş ve rüzgâr enerjilerine de en az hidrogücü kadar ağırlık verilmelidir ve onun kadar iddialı hedefler benimsenmelidir.
• Türkiye enerji kaynakları portföyünü yenilenebilir enerjiler ile mümkün mertebe çeşitlendirmelidir.
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda ARGE çalışmaları başta TÜBİTAK olmak üzere devlet kurumlarınca desteklenmelidir.
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
• Türkiye’nin enerji yoğunluğunu düşürmek için gerekli enerji verimliliği çalışmaları ivedilikle başlatmalıdır.
• Türkiye’nin sera gazı salınımlarını azaltmak, ekolojik ve karbon ayak izlerini küçültmek için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerini hanehalklarına ve binalara kadar yaygınlaştırması gerekmektedir.
• Enerji ve elektrik sektöründe daha tüketici eksenli yaklaşımlar belirlenmeli ve tüketicilerin hakları korunmalıdır.
• Küçük ölçekli öz tüketim amaçlı kurulan yenilenebilir yüklemeler büyük ölçekli tesislere göre daha fazla garanti alım fiyatlarından yararlanmalıdır.
• Enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, başta iletim ve dağıtım hatları olmak üzere enerji altyapısının iyileştirilmesi dağınık ve adem-i merkeziyetçi güneş (PV) ve rüzgar gibi yenilenebilir teknolojilerin yaygınlaşmasını kolaylaştıracaktır.
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki farkındalık çalışmaları ve sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir.
• Ulaşım sektöründe yenilenebilirlerin payı arttırılmalıdır. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması yenilenebilir sistemlerde üretilen elektriği kullanılabileceği ilave bir alan yaratmış olacaktır.
• Fosil kaynakların negatif dışsallıklar yarattığı göz önüne alınarak bu kaynakların teşvik edilmemesi lazımdır.
• Yenilenebilir enerjilerin de başta iklim olmak üzere pozitif dışsallıklar yarattığı göz önüne alınarak fosil yakıtlar karşısında çok daha fazla desteklenmeleri gerekmektedir.
• Başta güneş PV sistemleri ve rüzgâr tribünleri olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojileri kooperatifler aracılığıyla tabana yayılmalıdır. Bu anlamda gerekli kolaylaştırıcı mevzuatların sağlanması gerekmektedir.
• Akıllı enerji sistemlerinin yaygınlaşması enerji verimliliği konusunda çok önemlidir. Bu sistemler meskenlere kadar yayılmalı, tüketiciler enerji
• tüketim profilleri ile ilgili detaylı bilgilendirilmeli ve bu bilgiler ışığında elektrik tüketimlerini daha maliyet etkin bir hale getirmeye teşvik edilmelidir.
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki istihdam potansiyeli fark edilerek bu alanlara yatırımlar teşvik edilmelidir.
• Başta enerji olmak üzere tüm iktisadi kararlarda sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınmalıdır.
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerinin yaygınlaşmasının önündeki iktisadi ve gayri iktisadi engeller iyi tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
• Güneş ve rüzgâr enerjisi tesislerinin kurulumu için gerekli idari prosedürlerin sadeleştirilmesi ve başvuru sürecinin acilen kısaltılması şarttır. Bu anlamda tek durak hizmet noktası sistemi hemen hayata geçirilmelidir.
• Yenilenebilir destek mekanizmalarının değişken ve belirsiz olmaması gereklidir. Yenilenebilir yatırımcılara şeffaf ve güvenilir bir hukuki mevzuat sistemi sağlanmalıdır.
• Okullarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği metotlarının öğrencilere tanıtılması gerekmektedir.
• Devlet dairelerinde yenilenebilir enerji kurulumlarının örnek projeler olarak hayata geçirilmesi ve topluma örnek olunması gerekmektedir. Aynı şekilde enerji verimliliği konularında da devlet ve kamu binaları örnek projelere önderlik etmelidirler.